Seuran säännöt

1 Yhdistyksen nimi on Pirkkalan Pursiseura ja kotipaikka Pirkkala. Yhdistyksen kieli on suomi. 

2 Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja edistää purjehdusurheilua sekä jäsentensä venetuntemusta ja vesillä liikkumisen tietoja ja taitoja toimeenpanemalla kursseja ja käytännön harjoituksia sekä järjestää kilpailuja. 

Kiinnittämällä ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta toiminta alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota sekä pyrkimällä omatoimisesti veneilyharrastuksen kehittämiseen ja sille tarpeellisten harrastuspaikkojen ja -välineiden hankkimiseen ja hoitamiseen sekä välittäen jäsenilleen veneilyvälineitäja – asusteita. 

Harjoittamalla julkaisutoimintaa. 

Ottamalla vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistamalla toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä. 

Hankkimalla varoja aatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestäen huvi- ja tanssitilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaen kustannustoimintaa sekä majoitus- ja ravitsemusliikettä. 

Tarvittaessa seura hankkii toimintaansa varten asianmukaisen luvan. 3 Jäseneksi ottaminen 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilön kirjallisen hakemuksen ja siihen liittyvän suosituksen perusteella. 

Kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä vuosikokouksen päätöksellä kutsua henkilöitä, jotka ovat erittäin huomattavalla tavalla edistäneet yhdistyksen toimintaa. 

Kannatusjäseneksi voi yhdistyksen hallitus hyväksyä henkilöitä tai oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka tukevat yhdistyksen toimintaa suorittamalla vuotuisen tai kertakaikkisen kannatusjäsenmaksun. 

4 Jäsenen erottaminen 

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka laiminlyö jäsenmaksunsa suorittamisen, toimii yhdistyksen sääntöjen vastaisesti tai esiintyy hyvien tapojen tai urheiluhengen vastaisesti. 

5 Jäsenmaksut 

Jäseniltä kannettavien liittymis- ja jäsenmaksujen sekä kannatusjäsenmaksujen suuruudesta päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta. 

6 Yhdistyksen hallitus 

Yhdistyksen asioita, taloutta ja sen toimintaa hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja jota kutsutaan kommodoriksi, varapuheenjohtaja jota kutsutaan varakommodori sekä neljä (4) – kymmenen (10) jäsentä. 

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, joista yksi on toinen puheenjohtajista, on saapuvilla. 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa kutsusta tai silloin, kun joku hallituksen jäsenistä haluaa jotain määrättyä asiaa varten. 

Hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja valitaan syyskokouksessa kahdeksi vuodeksi kerrallaan siten, että he ovat erovuorossa vuorovuosina. Hallituksen jäsenet valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan ja siten, että vuosittain puolet jäsenistä ovat erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuudet arvalla. 

7 Toimihenkilöt, jaostot ja toimikunnat 

Hallitus valitsee yhdistykselle sihteerin, taloudenhoitajan sekä muut tarpeelliset toimihenkilöt. 

Yhdistykselle voidaan tarpeen mukaan perustaa rekisteröimättömiä jaostoja ja toimikuntia hoitamaan eri tehtäviä. Näiden toimintaa varten on perustamisen yhteydessä vahvistettava niille ohjesäännöt ja toimintaohjeet. 

8 Toimikausi 

Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilit on yhdessä toimintakertomuksen kanssa annettava tilintarkastajille viimeistään 31. päivänä tammikuuta. Tarkastuksesta on annettava vuosikokoukselle kirjallinen lausunto, joka on jätettävä hallitukselle hyvissä ajoin ennen vuosikokousta. 

9 Nimen kirjoitus 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen siihen määräämän toimihenkilön kanssa. 

10 Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia pidetään vuosittain kaksi. 

Vuosikokous pidetään helmikuussa ja syyskokous lokakuusa. Ylimääräisiä kokouksia pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai silloin, kun vähintään kymmenen (10) tai 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti anoo jotain määrättyä asiaa varten. 

11 Kokouksen koollekutsuminen

Kutsu varsinaisiin ja ylimääräisiin kokouksiin annetaan jäsenille tiedoksi vähintään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. 

– sanomalehti-ilmoituksella seuran syyskokouksen määräämässä päivälehdessä tai 

– kirjallisena ilmoituksena seuran jäsenille, jolloin seuran jäsentiedotteessa julkaistu kutsu katsotaan kirjalliseksi ilmoitukseksi. 

12 Vuosikokouksen työjärjestys 

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

2. Esitetään hallituksen vuosikertomus tileineen ja 

tilintarkastajien antama lausunto sekä päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta. 

3. Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille. 

4. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

13 Syyskokouksen työjärjestys 

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen järjestäytyminen. 

2. Käsitellään yhdistyksen toimintaohjelma ja toimintasuunnitelma. 

3. Määrätään yhdistyksen jäseniltä seuraavana vuonna kannettavan liittymismaksun, jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus ja sen suorittamisen ajankohta. 

4. Vahvistetaan seuraavan vuoden talousarvio. 

5. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä sääntöjen mukaisesti. 

6. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja erovuoroisen tilalle. 

7. Valitaan seuraavaksi kahdeksi vuodeksi kaksi hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. 

8. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varahenkilö tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa. 

9. Käsitellään muut esityslistalla olevat asiat. 

14 Yhdistyksen kokouksille esitettävät asiat 

Asiat, jotka jäsen haluaa saada yhdistyksen kokouksissa käsiteltäväksi, on esitettävä kirjallisesti hallitukselle vähintään

30 päivää ennen kokousta. 

15 Äänestys kokouksissa 

Kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja yhtyy. Vaaleissa äänten mentyä tasan ratkaisee arpa. 

16 Sääntöjen muuttaminen 

Sääntöjen muuttamista koskevan päätöksen on saatava vähintään 3/4 kannatus kokouksessa annetusta äänimäärästä tullakseen voimaan. 

17 Yhdistyksen purkaminen 

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa, vähintään kahden kuukauden välein pidetyssä kokouksessa ja päätöksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään 4/5 kannatus annetusta äänimäärästä. 

18 Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa 

Jos yhdistys on päätetty purkaa, on sen varat käytettävä niin kuin se kokous, joka viimeksi päättää yhdistyksen purkamisesta määrää. Varat on kuitenkin käytettävä näiden sääntöjen 2 §:ssä mainittujen tarkoitusperien toteuttamiseksi.